Privacy Policy

Van Dooren Landschap hecht veel waarde aan de privacy van relaties en gebruikers van de website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Van Dooren Landschap houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). In dit Privacystatement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Van Dooren Landschap van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, bankgegevens, et cetera. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Van Dooren Landschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Derpt 15 5476 VW Vorstenbosch 06-26949922 info@vandoorenlandschap.nl

Zakelijke relaties

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden: • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; • om facturen te kunnen sturen; • om betalingen te administreren; • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bv via e-mail en nieuwsbrieven). Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Website bezoekers

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Van Dooren Landschap te optimaliseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt, welke informatie u bekijkt en de duur van een bezoek of sessie.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres: Van Dooren Landschap Derpt 15 5476 VW Vorstenbosch Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website(s) en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen Voor meer informatie en het gebruik van cookies op onze website(s) en app(s) verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Van Dooren Landschap draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacystatement of de wijze waarop Van Dooren Landschap uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand adres of onderstaande overige contactgegevens: Email: info@vandoorenlandschap.nl Telefoonnummer: 06-26949922 Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen

Van Dooren Landschap behoudt zich het recht voor dit Privacystatement aan te passen. Controleer daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Van Dooren Landschap.